Projektet syftar till att värna demokratin och arbeta förebyggande mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

Radikalisering och våldsbejakande extremism är ett hot mot vår demokrati. Resurscenter Safe Space Malmö är därför ett viktigt samarbetsprojekt mellan civilsamhället och det offentliga, som tillsammans kommer att arbeta förebyggande med ett aktuellt samhällsproblem. Ett enskilt projekt löser inte allt, men som ett komplement till andra insatser kommer den här satsningen att kunna göra skillnad, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Avsikten är att bygga upp ett regionalt resurscenter som ska förmedla kunskap, arbeta demokratistärkande på samhälls-, riskgrupps- och individnivå. Resurscentret ska även erbjuda kunskap och stöd till samhällsinstanser, exempelvis socialtjänst, skola och civilsamhället. Verksamheten omfattar ett samlat åtgärdsprogram med demokratistärkande workshops och föreläsningar, utbildningar till yrkesverksamma och ledare på gräsrotsnivå samt ett individuellt anpassat stödprogram för ungdomar som riskerar att rekryteras till eller vill lämna våldsbejakande rörelser.

Projektägare är Flamman Ungdomarnas Hus, som i projektet kommer att samarbeta med bland annat Malmö stad, och Rädda Barnen.

Resurscenter Safe Space